Seznam servisov

Izberite omreļ ³kupino:

01

02

04

Č„ iå“?račµ®ovodski servis, pa ne veste, kam se obrniti, ste na pravem mestu. Ponujamo vam seznam račµ®ovodskih servisov, razvr宩h po omreéØ skupinah, da bo iskanje laå®?p>

ģ©“e predstaviti svoj račµ®ovodski servis?

01

RAȕNOVODSTVO MIRKO ZBAȎIK s.p.

Topol 10
1385 NOVA VAS

Telefon: 031 498-583

E-naslov: mirko.zbacnik@siol.net

Kontaktna oseba: Mirko Zba让k

Vodim poslovne knjige za mala podjetja, zasebnike in druę”?

 • gotovinska blagajna, potni nalogi,
 • vodenje terjatev do kupcev, izdelava dobavnic, predračµ®ov, račµ®ov, IOP, izdelava opominov,
 • evidenca obveznosti do dobaviteljev,
 • vodenje enega ali ve蠔RR, moļ³?priprave datotek za elektronsko pla脶anje,
 • izdelavo dav让h evidenc, obračµ?DDV,
 • obračµ?zamudnih obresti,
 • obračµ?plač ©n honorarjev, evidenc zaposlenih, poroč”®je DURS, AJPES, ZPIZ ...,
 • vodenje registra osnovnih sredstev,
 • vodenje glavne knjige in izdelava letnih in tudi medletnih poslovnih izkazov.

Prevzem in vra詬o dokumentacije po dogovoru, lahko tudi na sedeą¶”ą¦©rme! Lahko se dogovorimo, v kolikor imate, tudi o vodenju maloprodajnih mest ali pa enostavne proizvodnje!RAȕNOVODSTVO, Anita FLORJANȉȠs.p.

Slamnikarska cesta 3B
1230 Domģ„?

800 m stran od izvoza Domģ„ na avtocesti smer Lj.-Maribor
V poslovno-stanovanjski soseski KRIZANT

Telefon: 01 7219 ā·?
Fax: 01 7219 - 270
Gsm: 031 503 é¹?

E-naslov: anita.florjancic@siol.net

Spletna stran: http://www.kont-biro.si/

Usposobljeni smo za vodenje malih podjetij (zavodi, samostojni podjetniki in druå©?to pomeni, da vodimo podjetja, ki imajo:

 • do 50 zaposlenih
 • č©³ti prihodki od prodaje manjąÆ?8,8 mio eur
 • aktiva manj kot 4,4 mio eur

V račµ®ovodskem, dav讄m in poslovnem svetu delujemo ą±?let. V teh letih smo si zagotovo pridobili veliko izkuīŖ na dav让h in poslovnih področŖ©h. Ker pa izkuīŖ in znanja nikoli ni dovolj, saj se zakonodaja ves č”?spreminja, smo ves č”?v stiku z novostmi. Zato se redno izobraź„­o, da pravoč”³no informiramo in pomagamo strankam.

Zavezuje nas Kodeks poklicne etike račµ®ovodje:

 • strokovnost in odgovornost
 • zaupnost
 • poå®Æst
 • resnič®Æst
 • prizadevnost

Naą³“oritve zajemajo:

 • Vodenje glavne knjige
 • Vodenje dav让h evidenc
 • Obračµ?davka na dodano vrednost
 • Vodenje analitič®?evidence saldakontov
 • Izpisi odprtih postavk
 • Obračµ?amortizacije
 • Obračµ?plač ©n socialnih prispevkov za zavezanca
 • Obračµ®i raznih pogodb (npr.podjemnih, najemnih,avtorskih honorarjev,ģƬi>
 • Vodenje pla詬nega prometa, usklajevanje saldakontov
 • Izdelava zaklju讄ga račµ®a
 • Izdelava medletnih in kon让h bilanc
 • Priprava dokumentacije za banke, ģƬi>
 • Razne druge poslovne storitve (po dogovoru s stranko)
 • Svetovanja in optimiranje poslovanja med letom

Ceno račµ®ovodskih storitev določ©­o takoj na zač„“ku in se med letom ne spreminja.

Spremeni se samo v primeru, da se vaą°Æslovanje spremeni v toliké ­eri, da se ne more primerjati z vrednostjo račµ®ovodskih storitev, ki je bila določ„®a na zač„“ku poslovanja. Torej lahko pride do zmanjīŖ?ali poveč”®ja vrednosti. Seveda se ob takih spremembah odloč”­o skupaj. Tako ohranjamo naąÆ¤nose zdrave in korektne.

Uporabljamo program VASCO, tako da se uporabnikom tega programa vrednost račµ®ovodskih storitev lahko zniī ?p>

Lahko prevzamemo dokumentacijo tudi na Vaļæ½edeī¼Æu>

Stranki vedno prisluhnemo, svetujemo in zagotovimo zaupnost podatkov. Redno spremljamo meseč®?poslovanje posameznika, zato da na koncu leta ni teę ?dav让mi obveznostmi. Ob rednem knjigovodenju se laå Æptimira davč®?osnovo in posledič®?je moļ ¼b>zmanīŖ?davč®?obveznosti.Rica d.o.o.
Rica d.o.o.

Cesta v Log 19
1351 Brezovica pri Ljubljani

Telefon: 01/242 70 69
Fax: 01/365 76 27

E-naslov: rica@siol.net

Spletna stran: www.racunovodstvo-rica.si

嶩lo zaposlenih: 2

Direktor: Rianna Zavrl

Vam račµ®ovodska dela jemljejo preveč Øasa?
Ste nezadovoljni z uslugami, ki vam jih nudi Vaā”Øunovodja?

Se ģ©“e znebiti zamudnega dela z urejanjem poslovnih papirjev in pisanjem finan让h poroč©? RICA je račµ®ovodski servis, ki Vam po konkuren让h cenah nudi:

 • KnjiīŖ?knjigovodskih listin;
 • Obračµ?stroļ¶ dela;
 • Obračµ?DDV;
 • Priprava poroč©?za Davč®?upravo RS, Banko Slovenije in za potrebe statistike (z Vaļæ½ooblastilom lahko namesto Vas poro詬a oddajamo mi)
 • Priprava račµ®ovodskih izkazov - bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, račµ®ovodsko poro詬o, izkaz finan让h tokov, ...
 • Davč®?izkazi;

Vse usluge opravljamo STROKOVNO in ODGOVORNO, kar potrjujejo 14 letne izkuź„ in opravljen izpit za vodenje račµ®ovodskega servisa na GZS.

Vaā”Øunovodski servis: RICA

Vem, d.o.o., Ljubljana

Jamnikarjeva 73
1000 Ljubljana

Telefon: 041 335 751 in 041 462 764

E-naslov: info@vemdoo.si

Spletna stran: www.vemdoo.si

Kontaktna oseba: UrƄnta

Imate na novo ustanovljeno podjetje in se ne znajdete med vsemi papirji, ki jih zahteva vodenje finanč®?račµ®ovodskega poslovanja podjetja?

Ali imate podjetje ą¤”lj č”³a in niste zadovoljni s storitvami vaē” trenutnega račµ®ovodstva?

Ali bi preprosto potrebovali pomoč °ri vodenju vač °oslovnih knjig?

Nudimo kvalitetne račµ®ovodske storitve in svetovanje za vse oblike druģ ³amostojne podjetnike in druę”? vodenje glavne knjige in saldokontov, obračµ?DDV, knjiīŖ?v pomoå °oslovne knjige, obračµ?obresti, izdelava račµ®ovodskih izkazov in dav让h obračµ®ov, blagajna, obračµ?potnih nalogov, obračµ?prispevkov, osebnih prejemkov, nadomestil, letna izdelava poroč©?za DURS, AJPES, ZPIZļ°?

ZAKAJ SMO MI PRAVI ZA VAS? Ker smo izkuī¬ strokoven, aā„?in natanč„?tim z osebnim pristopom ter veseljem do račµ®ovodskega dela in s ciljem pomagati stranki.

Dovolite, da vam pomagamo in olajļæ½vaą°Æslovanje. Kontaktirajte nas in preverite kakovost nač ³toritev.

Z veseljem pri蔫ujemo vaė¬©c ali elektronsko poļ ©n se veselimo sodelovanja z vami.KAPRI d.o.o.

Cesta ob Barju 56F
1291 ļ†ŒJICA

Telefon: (01) 366 39 25

Fax: (01) 366 39 27

E-mail: racunovodstvo@kapri.si

kontaktna oseba: Helena Kacijan

Smo ra赮ovodski servis s certifikatom GZS o usposobljenosti za ra赮ovodska in knjigovodska dela, 謔ni Zbornice ra赮ovodskih servisov in z zavarovano odgovornostjo.

ą²?let vodimo poslovne knjige za samostojne podjetnike, druę”?mala podjetja in ustanove. Trenutno za 49 nač ³trank, veseli pa bi bili tudi vas.

Za vas opravimo naslednje storitve:

 • kontiramo in knjiļæ½dokumente za temeljne (glavna knjiga) in pomoå °oslovne knjige (blagajna, osnovna sredstva in drobni inventar, saldakonti kupcev in dobaviteljev);
 • spremljamo terjatve in obveznosti;
 • obračµ®avamo osnovna sredstva (amortizacija);
 • analitič®?evidentiramo stroå ©n prihodke;
 • obračµ®avamo plač„ in prispevke ter izdelamo povzetke za obračµ?dohodnine;
 • sestavljamo poro詬a o plač”?zaposlenih za potrebe ZPIZ;
 • obračµ®avamo DDV;
 • sestavljamo letne račµ®ovodske izkaze (bilanco stanja, izkaz uspeha, davč®?bilanco in razdelitev dobič«?za potrebe MF DURS in AJPES);
 • sestavljamo poro詬a o izpla詬ih fizi让m osebam za potrebe DURS, ki sluźÆ tudi za obračµ?dohodnine;
 • obračµ®avamo nadomestila plač ŗa refundacijo nege in boleznin nad 30 dni;
 • svetujemo.

Smo cenovno ugodni, vestni, aā®?in prijazni. V kolikor ste prezaposleni, lahko dokumente prevzemamo pri vas, drugač„ pa ste lepo vabljeni v naą°Æslovne prostore ob Dolenjski cesti, z urejenim parkiriå­ za stranke.
Da bo iz majhnega zrastlo veliko ļ°?REPLIKA d.o.o.
Račµ®ovodski servis, račµ®ovodstvo in davč®?svetovanje

Trź«?cesta 42
1000 Ljubljana

Tel.: 01 422 88 77

Fax.: 01 256 49 25

GSM: 051 380 459

Elektronska poįŗ?a href='mailto:info@replika.si'>info@replika.si

Spletna stran: http://www.replika.si/, www.racunovodstvo.eu

Kontaktna oseba: Polona Urh, direktorica

REPLIKA ķ‰“LI NAPREJ

Račµ®ovodski servis, račµ®ovodstvo in davč®?svetovanje - Replika d.o.o. vsem novim strankam prve 3 mesece svojih storitev ne zaračµ®ava in ob tem nudi ą¤Ædaten 20-odstotni popust na vse storitve v prvem letu sodelovanja. V tem č”³u boste imeli moļ³?spoznati naą«¶aliteto dela in odzivnost.

TRNOVA JE POT DO ZVEZD

V okviru poslovnega kluba Replika vam nudimo tudi brezplač®?pomoč °ri ustanavljanju podjetja. Ostalim podjetjem ter samostojnim podjetnikom pa brezplač®?uvodno svetovanje za potrebe njihovega poslovanja s ciljem doseganja boljč ²ezultatov dela.

INDIVIDUALNI PRISTOP

Individualni pristop omogoč” hitro odzivnost in večŖ?kvaliteto dela, s katero preko dav讄ga in nalo宄ga svetovanja dosegamo ģŖ„no optimizacijo dav让h obveznosti in pri蔫ovane finanč®?prihranke.
Moļ³?spremljanja poslovanja preko elektronskega dostopa ali na sedeą¶”ē”Ænaē” podjetja pa je odloč©“ev, ki sloni na izbiri stranke.

OBSTOJEȅ STRANKE

ģ©­o si, da bi naą³“ranke storitve prepoznale kot naloļ ©n priloļ³?za dvig kvalitete lastnega dela in donosa, zato vam zagotavljamo:

 • popust za urejeno in pravoč”³no dostavljeno dokumentacijo,
 • finanč®?ugodnost za priporo詬o naē” podjetja vaļæ½oslovnim partnerjem in
 • sodelovanje pri nepremi让nskih projektih v partnerstvu s podjetjem Replika Invest.

EDINA STALNICA JE SPREMEMBA

Ker so rast in razvoj podjetij naą°²ednostne naloge, so optimizacija davč®?obveznosti, preventivni davč®?pregledi, urejanje kreditov, investicijsko svetovanje, medletne bilance, itd. zgolj pripomoč«?pri usmerjanju razvoja in rasti vaē” podjetja. Za slednje nač²“no skrbimo s stalnim izobraę”®jem vodstvenega kadra na Slovenskem in铵tu za revizijo v sklopu programa PREIZKUī‰ RAȕNOVODJA.

ZNANJE ZA ZAUPANJE

Obié“?nas v urejeni poslovni stavbi Ilirija na Vičµ v Ljubljani ali na spletni strani www.replika.si in nam dovolite, da se vam osebno predstavimo in vas preprič”­o z znanjem in ponudbo.

Replika – ustvarjena za podjetne.

03

04

KNJIGOVODSKI SERVIS Ban Mojca s.p.

KOVORSKA CESTA 31
BISTRICA PRI TRč•?br /> 4290 Trč ?

GSM: 041 356 107

Spletna stran: http://racunovodstvo.ban.si

 

V račµ®ovodstvu Ban pomen račµ®ovodstva razumemo tudiļ“ skupen razvoj druå® Račµ®ovodstvo je posebna celota delov informacijskega podsistema, znotraj katerih se zbirajo, urejajo, obdelujejo, prikazujejo in shranjujejo v denarni merski enoti izraī© podatki ter prikazujejo in shranjujejo informacije o preteklih in prihodnjih poslovnih dogodkih, ki so povezani s poslovanjem podjetij. Račµ®ovodstvo Ban vam zagotavlja podatke in informacije o poslovni in finanč®?uspeļ³“i vaē” poslovanja ter podatke o vaļæ½remoīŖ³kem in finan讄m stanju.

 

Zakaj Račµ®ovodstvo Ban?

20 letna tradicija, strokovnost, aā®Æst, izobraę”®je in sledenje spremembam zakonodaje, redno spremljanje novosti na seminarjih in konferencah, osebni stik s strankami, celostna skrb za stranke, jasna vizija, druå®?odgovornost.

 

Hiter odziv

Za uspeļ ©n aā®?račµ®ovodstvo je pomemben hiter odziv. S tem boste pridobili vpogled v vaą“„koč„ stanje in se boste laå °rilagajali trenutni situaciji.

 

Kaj lahko storimo za vas?

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Storitve vodenja analiti让h evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Obračµ?davka na dodano vrednost (DDV).
 • Obračµ?osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plač”­i za DURS in ZPIZ.
 • Obračµ?drugih prejemkov fizi让h oseb: 处ntske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroé®?
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračµ®i amortizacije.
 • Obračµ?zamudnih obresti, izpis opominov.
 • Blagovno in materialno knjigovodstvo.
 • Izdelava račµ®ovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finan让h tokov)
 • Izdelava davč®?bilance
 • Periodič®?račµ®ovodska poro詬a in storitve po ģŖ?podjetja.
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z račµ®ovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniå­ poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o račµ®ovodstvu).
 • Priprava kompenzacij, asignacij in cesij.
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na račµ®ovodske nepravilnosti
 • Druge račµ®ovodske storitve in svetovalne storitve (davč®?svetovanje).


RAȕNOVODSKI SERVIS NUMERUS
P.Pukl s.p.

Zgornje Gorje 97
4247 Zgornje Gorje

Poslovni prostori: Bled, Valvasorjeva 4

Telefon: 041/755-018

E-naslov: mohoric.mojca@gmail.com

Kontaktna oseba: Mojca Mohorič¼Æa>

Opravljamo račµ®ovodske storitve za samostojne podjetnike, dru嬠druę” in poklicne ļ²“nike:

 • vodenje glavne knjige in pomoéØ knjigovodskih evidenc,
 • obračµ?DDV-ja in izdelava z njim povezanih poroč©?
 • spremljanje terjatev in obveznosti,izdelave IOP in opominov, izdelavo elektronskih izvrģƬi>
 • vodenje registra osnovnih sredstev z izračµ®om, amortizacije,
 • obračµ?plač ©n ostalih osebnih prejemkov, honorarjev, avtorskih izplač©?..,
 • obračµ?zamudnih obresti,
 • sestavo poslovnih in dav让h izkazov
 • izdelavo in upravljanje s kadrovsko dokumentacijo in kadri
 • izvajanje pla詬nega prometa
 • zastopanje stranke pred drꮩmi institucijami
 • vodenje blagajniå§? poslovanja

S poslovnim č”³om se prilagajamo strankam,imamo konkurenč®?cene,vsako podjetje obravnavamo individualno, poslovno dokumentacijo prevzamemo tudi pri strankah. Naą¶„lika prednost je on-line poslovanje, ki omogoč”?da imajo naą³“ranke vsak trenutek vpogled v svoje račµ®ovodske evidence, pri vnaīŖ?dokumentacije lahko tudi neposredno sodelujejo.

Za več ©nformacij nas poklič©“e, z veseljem se bomo pogovorili z vami.

Račµ®ovodski servisi